INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA

PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE

DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)

firma Itsolution Arkadiusz Pożarlik (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://yuwo.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Itsolution Arkadiusz Pożarlik; dane kontaktowe - numer telefonu: 661 520 144, adres e-mail: kontakt@yuwo.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym można się kontaktować pisząc

na adres e-mail kontakt@tuned.pl, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) realizacji zamówienia

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Mbank S.A. („Bank”)

w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia

infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu

internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem

internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w

związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku

z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto

Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”

i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji

przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać

Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel

pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania

Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje

przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

marketing i remarketing internetowy.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 4

następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego

przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana

dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) Mbank S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów

wskazanych w ust. 3, tj.:

a) 5 lat w przypadku dokonania zakupu w sklepie, co wynika z obowiązującego prawa skarbowego

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie

zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody

nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego

przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest UODO.

Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia

umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest

warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,

jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze

Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania

Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży

towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest

warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia

działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą

i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu

internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest

wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na

rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez

Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności

zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami

podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy

Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku

z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana

towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę

zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych

danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym

prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej

pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.